Úvod - siscms

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Úvod

Ikonopis > Nápisy na ikonách


    Správne napísaný text má veľmi dôležitý význam, pretože v niektorých prípadoch sa môže jeho zmenou úplne zmeniť význam slova. Preto je veľmi dôležité venovať sa cirkevnoslovančine a starým textom. Aj s týmto zámerom sme umiestnili na našu stránku niektoré texty a nápisy.

    Slovo a text sú vždy prvotným zdrojom ikony. V prvom rade je to Sväté Písmo nasledované apokryfmi, životmi svätých a inými cirkevnými textami. Slovo neprechádza na ikonu iba do textu, ale aj do samotného výjavu, ktorý čerpá z týchto zdrojov. Aj preto sa ikona nemaľuje, ale píše. Ikonopis zjednocuje písmo so samotným písaním ikony.

     Ikona je viditeľným obrazom prvoobrazu. Svätí sú skutočne prítomní na svojej ikone a z toho vyplýva aj vzájomný vzťah medzi menovaným a jeho menom na ikone. Nadpis - podpis ikony neznamená iba ozrejmenie výjavu na ikone, ale je aj potvrdením spoluúčasti pri tvorbe ikony a zároveň aj znakom prebývania v nej. Tesné spojenie slova a obrazu je znakom zosobnenia. Modliaci sa pred ikonou obracia priamo na svätého a texty na zvitkoch mu akoby odpovedali na jeho prosby. Takýmto spôsobom medzi sebou komunikujú. Nadpisy sa takto pričiňujú, že z obrazu sa stáva sakrálny objekt.

    Text na ikone a samotný výjav často vystupujú ako samostatné formy. Text môže dopĺňať a ozrejmovať samotný výjav, objasniť jeho hlbší význam, no zároveň môže aj obraz podrobnosťami dešifrovať samotný text. Obidve formy by mohli existovať nezávisle na sebe, no ich vzájomné spojenie umocňuje posolstvo, ktoré sprostredkujú pozornému divákovi pred ikonou. Text môže byť chápaný aj ako časť kompozície výjavu a jeho dekoratívne skrášlenie, no toto nie je jeho hlavný zmysel.

      Na ikone sa môže nachádzať viacero druhov nápisov v závislosti od jej obsahu, hisórie a pôvodu. Môžeme ich rozdeliť do troch hlavných skupín:


1. Hlavné nápisy

  • Mená Krista, Bohorodičky a tiež mená svätých

(patria sem aj takzvané "Hagionymi"- Sv. Pavol, Sv. Archanjel Michal, ap.)

  • Názvy hlavných výjavov a názvy výjavov zo života svätých na klejmach

  • Texty na zvitkoch alebo Evanjeliách


2. Vedľajšie texty

  • Modlitby na poliach alebo vložené do kompozície výjavu

  • Iné texty vložené do kompozície výjavu


3. Pridružené texty

  • Texty obracajúce sa na svätého na ikone

  • Nápisy na zadnej strane ikony


Texty sú čerpané z knihy:
V. V. Filatov, J. B. Kamčatnova
Názvy a nadpisy na ikonných zobrazeniach - sprievodca pre ikonopiscov

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky